Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin đào tạo

H1.Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp

Bước 2: Click chọn chức năng "Đăng ký học lại & cải thiện"

H2.Click "Đăng ký học lại & cải thiện"

Bước 3: Click "Đăng ký học" để chuyển đến bước chọn lớp học tín chỉ
Lưu ý: Sinh viên chỉ được phép đăng ký học cải thiện những học phần đạt điểm D

H3.Chọn môn học

Bước 4: Chọn vào lớp tín chỉ để đăng ký học. Bấm nút "Lưu kết quả đăng ký" để hoàn tất đăng ký học
Lưu ý: Đối với môn lý thuyết thực hành. Sinh viên chọn chính xác lớp lý thuyết hoặc thực hành để đăng ký
Lớp lý thuyết có tên lớp tín chỉ kết thúc bằng _LT
Lớp thực hành/ lâm sàng có tên lớp tín chỉ kết thúc bằng _TH

H4.Lưu kết quả đăng ký

Bước 5:Kiểm tra lại các lớp tích chỉ đã đăng ký và bấm nút In kết quả đã đăng ký học để theo dõi lịch học và nộp học phí

H5.In kết quả đăng ký

Click "In kết quả đăng ký"