THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 1Năm học 2021-2022
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học1Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
2Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
3Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
4Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
5Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
6Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
7Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
8Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
9Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
10Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
11Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
12Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!