Chi tiết

Lịch thi kết thúc môn kỳ 1 năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 6 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
               
Ngày thi Ca thi Thời gian Tên lớp Môn thi Phòng thi Giám thị Ghi chú
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH6.10 Tin học công nghiệp 602 Đặng Thị Ánh Tuyết  
19/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCQT6.10 và DCQT7.10 Quản trị nguồn nhân lực 602 Lê Thị Tầm  
03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT6.10 Kế toán ngân hàng thương mại 603 Lê Hoài Linh  
20/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH6.10 Điều khiển tối ưu và thích nghi 605 Nguyễn Thị Nụ  
21/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH6.10 Thiết kế mạch ĐT bằng máy tính 705 Nguyễn Thị Nụ  
22/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH6.10 Các phần mềm mô phỏng ứng dụng PM801 Đặng Xuân Hiếu  
23/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCKT6.10 Kế toán hành chính sự nghiệp 604 Nguyễn Thị Nụ  
01 Từ 08h30 đến 10h00 DCQT6.10 và DCQT7.10 Giao dịch đàm phán kinh doanh 602 Lê Thị Hà Anh  
24/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCKT6.10 Kế toán thương mại dịch vụ 604 Nguyễn Thị Đào  
26/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCQT6.10 và DCQT7.10 Kế toán tài chính và thực hành 602 Đặng Thị Ánh Tuyết  

Chú ý:     - Sinh viên đến dự thi mang thẻ học viên hoặc giấy tờ (CMND, Thẻ căn cước công dân…).

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 7 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
               
Ngày thi Ca thi Thời gian Tên lớp Môn thi Phòng thi Giám thị Ghi chú
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH7.10 và DCĐĐT7.10 Vật liệu điện 605 Trần Thị Mai Anh  
20/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT và DCĐKTĐH7.10 và DCĐĐT7.10 Hệ hỗ trợ và ra QĐKDTM 602 Tạ Thị Hà Trang Ghép phòng
Truyền động điện
21/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT7.10 và DCCNTT6.10 Kỹ thuật đa phương tiện 605 Nguyễn Quang Dũng  
03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT7.10 và DCQT7.10 Thuế và kế toán thuế 702 Nguyễn Đình Đông Thi ngày 20/11
03 Từ 13h30 đến 15h00 DCĐKTĐH7.10 và DCĐĐT7.10 Điện tử công suất 602 Đặng Thị Ánh Tuyết  
03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT7.10 và DCQT7.10 Kế toán tài chính 1 605 Nguyễn Thị Nụ  
22/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT7.10 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 605 Nguyễn Thị Đào  
03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT7.10 và DCQT7.10 P.tích hoạt động kinh doanh 605 Nguyễn Thị Nụ  
24/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT7.10 và DCCNTT6.10 Mạng máy tính và Internet 602 Đặng Thị Ánh Tuyết  
26/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT.10 Thực hành kế toán 1 602 Đặng Thị Ánh Tuyết Ghép phòng
30/11/2018 03 Từ 08h30 đến 10h30 Toàn bộ khóa 7 các ngành Tiếng anh chuyên ngành 801 Đặng Thị Ánh Tuyết  
Chú ý:     - Sinh viên đến dự thi mang thẻ học viên hoặc giấy tờ (CMND, Thẻ căn cước công dân…).      
               
     

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 8 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
               
Ngày thi Ca thi Thời gian Tên lớp Môn thi Phòng thi Giám thị Ghi chú
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCKT8.10 và DCQT8.10 Lý thuyết tài chính tiền tệ 601 Nguyễn Quang Dũng  
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT8.10 Lập trình hướng đối tượng 603 Lê Thị Hà Anh  
604 Lê Trung Thực  
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐKTĐH8.10 và DCĐĐT8.10 Lý thuyết mạch 2 703 Lê Thị Hà Trang  
19/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCNL8.10 và DCCTM8.10 Súc bền vật liệu 704 Lê Trà Hương  
19/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCCTM8.10 Dung sai đo lường 604 Lê Thị Hà Anh  
20/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT8.10 Cơ sở dữ liệu 2 704 Lê Trung Thực  
705 Nguyễn T. Thúy Nga  
20/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCKT8.10 và DCQT8.10 Pháp luật kinh tế 601 Lê Thị Tầm  
20/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCĐKTĐH8.10, DCĐĐT8.10, DCNL8.10 và DCCTM8.10 Kỹ thuật điện tử 701 Lê Thị Hà Anh  
20/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT8.10 và DCQT8.10 Kinh tế học vĩ mô 703 Nguyễn Thị Nụ  
21/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCKT8.10 và DCQT8.10 Marketing căn bản 601 Đặng Thị Ánh Tuyết  
23/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT8.10, DCCNTT7.10 và DCCNTT6.10 Hệ thống thông tin quản lý 601 Lê Thị Tầm  
603 Lê Hoài Linh  
24/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT8.10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 601 Lê Thị Hà Anh  
603 Nguyễn Đình Đông  
26/11/2018 03 Từ 13h30 đến 15h00 DCĐĐT8.10 và DCTĐH8.10 Kỹ thuật số và ứng dụng 603 Lê Thị Hà Anh  
28/11/2018 01 Từ 8h15 đến 10h15 Toàn bộ khóa 8 các ngành Tiếng anh 3 801 Nguyễn Văn Thiệu  
02 Từ 10h30 đến 12h30 801 Nguyễn Văn Thiệu  
03 Từ 13h30 đến 15h30 801 Nguyễn Văn Thiệu  
04 Từ 16h00 đến 18h00 801 Nguyễn Văn Thiệu  
29/11/2018 03 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT8.10 Thiết kế giao diện người dùng 601 Lê Trà Hương  
  603 Lê Thị Hà Anh  
Chú ý:     - Sinh viên đến dự thi mang thẻ học viên hoặc giấy tờ (CMND, Thẻ căn cước công dân…).      
               

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 9 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
               
Ngày thi Ca thi Thời gian Tên lớp Môn thi Phòng thi Giám thị Ghi chú
20/11/2018 03 Từ 13h30 đến 14h15 DCĐĐT9.10, DCĐKTĐH9.10, DCKTN9.10, DCCTM9.10, DCCNTP9.10 và DCXD9.10 Hình học họa hình 601 Nguyễn T. Thúy Nga  
602 Lê Thị Tầm  
603 Đặng Thị Ánh Tuyết  
604 Lê Thị Hà Trang  
21/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCKT9.10, DCQT9.10 và DCTCNH9.10  Toán cao cấp A1 701 Nguyễn Đình Đông  
702 Nguyễn Quang Dũng Thi ngày 22/11
703 Lê Hoài Linh  
704 Nguyễn Đình Đông Thi ngày 22/11
21/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT9.10 (IT1) và DCCNTT9.10 (IT2) Toán cao cấp A1 601 Lê Thị Hà Anh  
602 Đặng Thị Ánh Tuyết  
603 Tạ Thị Hà Trang  
604 Lê Trung Thực  
22/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCĐĐT9.10, DCĐKTĐH9.10, DCKTN9.10, DCCTM9.10, DCCNTP9.10 và DCXD9.10 Toán cao cấp A1 601 Đặng Thị Ánh Tuyết  
602 Nguyễn Thị Nụ  
603 Lê Thị Hà Anh  
604 Tạ Thị Hà Trang  
23/11/2018 03 Từ 13h30 đến 14h15 DCCNTT9.10 (IT1) và DCCNTT9.10 (IT2) Nhập môn ngành 701 Lê Thị Tầm  
702 Nguyễn T. Thúy Nga  
703 Đặng Thị Ánh Tuyết  
704 Lê Trung Thực  
26/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT9.10 (IT1) và DCCNTT9.10 (IT2) Cơ sở lập trình 801 Thiệu  
801  
801  
801  
28/11/2018 01 Từ 13h30 đến 15h00 DCĐĐT9.10, DCĐKTĐH9.10, DCKTN9.10, DCCTM9.10,  và DCXD9.10 Vật lý 601 Lê Hoài Linh  
602 Lê Phương Dung  
603 Lê Thị Hà Anh  
604 Tạ Thị Hà Trang  
29/11/2018 01 Từ 08h30 đến 10h00 DCCNTT9.10 (IT1) và DCCNTT9.10 (IT2) Tin học đại cương 701 Lê Hoài Linh  
702 Tạ Thị Hà Trang  
703 Lê Thị Hà Anh  
704 Đặng Thị Ánh Tuyết  
Chú ý:     - Sinh viên đến dự thi mang thẻ học viên hoặc giấy tờ (CMND, Thẻ căn cước công dân…).      

 
             

 

Các thông báo khác