THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học1Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học2Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học3Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học4Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học5Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học6Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học7Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học8Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học9Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học10Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học11Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học12Công nghệ Thực phẩmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!